Infocus In1049

4060,99 

Opis

Regenerum Regeneracyjne Serum do Rzęs 11ml

Marka Regenerum powstała w odpowiedzi na potrzeby różnych kobiet, jako zaspokojenie ich potrzeb, troskę o skórę, rozwiązanie problemów. Ukierunkowane, skoncentrowane składniki aktywne serum pomogą zadbać m. in. o ochronę skóry, jej głębokie nawodnienie i regenerację niedoskonałości czy uszkodzeń. Ich wysokie stężenie zapewni nie tylko widoczne, ale i długotrwałe efekty.

Dłu­gie i gęste rzęsy to prze­piękna oprawa oczu o któ­rej marzy każda kobieta, warto się więc o nie zatrosz­czyć. Pod­stawą pie­lę­gna­cji rzęs jest oczy­wi­ście pra­wi­dłowy dema­ki­jaż, pozo­sta­wiony na noc tusz może nie tylko podraż­niać oczy, ale rów­nież spo­wo­do­wać łamli­wość rzęs oraz ich wypa­da­nie. Bar­dzo ważne jest rów­nież deli­katne zmy­wa­nie maki­jażu. Naj­od­po­wied­niej­szy będzie płyn mice­larny, któ­rego czą­steczki two­rzą maleń­kie kuli­ste struk­tury, w któ­rych wnę­trzu zamy­kane są zanie­czysz­cze­nia. Dla wzmocnienia i odży­wie­nia rzęs warto zasto­so­wać kura­cję rege­ne­ra­cyj­nym serum do rzęs Rege­ne­rum o podwój­nym dzia­ła­niu. Serum inten­syw­nie pie­lę­gnuje i rege­ne­ruje rzęsy, spra­wia­jąc, że stają się dłuż­sze, grub­sze i widocz­nie wzmocnione.

Regenerum Regeneracyjne Serum do Rzęs składa się z dwóch spe­cjal­nie opra­co­wa­nych formulacji:Serum z eyeli­ne­rem do sto­so­wa­nia na linię rzęs zawiera odżyw­cze lipo­oli­go­pep­tydy, które poprzez sty­mu­la­cję cebu­lek rzęs, nie tylko przy­spie­szają ich wzrost, ale także zagęsz­czają i pogru­biają struk­turę wło­sków. Dodat­kowo obecny w skła­dzie eks­trakt ze świe­tlika działa kojąco i łago­dząco na deli­katną skórę powiek.Serum ze szczo­teczką do sto­so­wa­nia na całej dłu­go­ści rzęs, posiada w swo­jej for­mule matry­kinę z pro­wi­ta­miną B5, dzięki czemu spek­ta­ku­lar­nie wydłuża rzęsy oraz sku­tecz­nie ogra­ni­cza ich wypa­da­nie. Serum zostało także wzbo­ga­cone żelem z alo­esu i wita­miną E, które wni­kają we włókna wło­sków nawil­żają, uela­stycz­niają i dogłęb­nie wzmac­niają rzęsy.

Opa­ko­wa­nie zawiera dwa rodzaje serum z odpo­wied­nio dobra­nymi apli­ka­to­rami. Przed zasto­so­wa­niem pro­duktu należy dokład­nie zmyć maki­jaż. W pierw­szej kolej­no­ści za pomocą cien­kiego pędzelka nanieść serum nr 1 na linię rzęs u ich nasady (tak jak eyeli­ner). Następ­nie za pomocą szczo­teczki nało­żyć serum nr 2 na rzęsy (może być sto­so­wane rów­nież na brwi). Sto­so­wać sys­te­ma­tycz­nie na wie­czór przed pój­ściem spać, aż do osią­gnię­cia ocze­ki­wa­nego efektu. Po tym cza­sie sto­so­wać raz/dwa razy w tygodniu.

mexx summer vibes, mon guerlain iperfumy, revolu, żel z aloesem, lego figurki, paletki, phyto szampon, strefa malucha

yyyyy

Aflofarm Odżywki i serum do rzęs